Zahlen von 1 bis 10:

1   = HANA

2   = DULL

3   = SETT

4   = NETT

5   = DASERTT

6   = YOSERTT

7   = ILGOB

8   = YODERLL

9   = AHOB

10 = YOLL

 

1   = IL

2   = I

3   = SAM

4   = SAH

5   = OH

6   = RYÜG

7   = CHIL

8   = PAHL

9   = GUH

10 = CHIPH

POOMSE:

TAEGOUK IL-JANG

TAEGOUK I - JANG

TAEGOUK SAM - JANG

TAEGOUK SAH-JANG

TAEGOUK OH-JANG

TAEGOUK YÜG-JANG

TAEGOUK CHIL-JANG

TAEGOUK PAHL-JANG